Trustpilot - Gorenje

Information om vår behandling av personuppgifter

Vi informerar dig härmed att i samband med registrering av ditt köp på Gorenje’s hemsida, blir personupplysningar om dig registrerat hos oss.

I samband med detta är vi enligt artikel 13 i dataskyddsförordningen1 skyldiga att ge dig följande information.

1. Identitet och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Gorenje Group Nordic A/S är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi har registrerade om dig. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan:

Gorenje Group Nordic A/S
Julie Steiner
Sydvestvej 15, 3.
2600 Glostrup
Organisationsnummer 56216111
Telefon: 36721144
E-post: marketing@gorenjegroup.com

Vi har utsett ett dataskyddsombud. Du hittar kontaktuppgifter till vårt data-skyddsombud nedan:

Mitja Kozar
Gorenje Group
Telefon: +386 3 899 1093
E-post: Mitja.Kozar@gorenje.com

2. Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter


Vi behandlar dessa personupplysningar till föremål för kundservice i form av utskick av garantibevis samt kampanjmaterial. Den rättsliga grunden för denna behandling härrör från artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen, enligt vilken be-handlingen av personuppgifter är laglig om den är nödvändig för att fullgöra ett kontrakt.

Vi använder dessutom dessa personuppgifter för att uppmuntra dig att betyg-sätta Gorenje på Trustpilot. Den rättsliga grunden för denna behandling härrör från regeln om intresseavvägning enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen, enligt vilken behandling av personuppgifter är laglig om den är nödvändig för att den personuppgiftsansvariga ska kunna uppfylla ett berättigat intresse, så-vida inte den registrerades intressen och rättigheter, som kräver skydd av per-sonuppgifter, inte har företräde.

De berättigade intressen som motiverar behandlingen är överväganden om kon-sumentinformation samt Gorenjes möjlighet till utvärdering och vidareutveckling av produkter och service.

3. Mottagare av personuppgifterna

Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande personuppgiftsbiträden:

AV studio
d.o.o. Vojkova 52
Ljubljana
Slovenien
Telefon: +386 1 530 78 34

4. Tidsperiod för lagring av uppgifterna


Vi bevarar dina upplysningar så länge det är nödvändigt för att kunna utföra det som dina uppgifter är knutna till. När vi värderar hur lång tid det ska ta lägger vi vikt på bland annat våra garantibevis och våra kampanjer samt om det möjligtvis kan röra sig om reklamationssaker. Om du på denna tidpunkt har anmält dig för Gorenje’s nyhetsbrev kommer dina uppgifter att tas bort om du avanmäler dig dessa.

5. Skyldighet att lämna ut personuppgifter

Ni har ej varit förpliktiga att ange gällande personupplysningar. Det har enbart varit ett krav för att mottaga gåvor och information från Gorenje, som kampanj-material och/eller garantibevis

6. Den registrerades rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade en rad rättigheter i sam-band med vår behandling av uppgifter om den registrerade.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss. Du har följande rättig-heter.

• Rätt att få tillgång till uppgifter (insiktsrätt).
Du har rätt att få insikt i den information som vi behandlar om dig, samt en rad andra uppgifter.

• Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.

• Rätt till borttagning
I undantagsfall har du rätt att få uppgifter om dig borttagna innan tid-punkten för vår generella borttagning infaller.

• Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgif-ter. Om du har rätt till begränsad behandling får vi i fortsättningen endast behandla uppgifterna – med undantag för lagring – med ditt medgivande eller för att juridiska anspråk ska kunna fastställas, hävdas eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsin-tressen.

• Rätt till invändning
Du har i vissa fall rätt att invända mot vår annars lagliga behandling av dina personuppgifter.

• Rätt att överföra information (dataportabilitet)
Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, all-mänt använt och maskinläsbart format, samt att få dessa personuppgif-ter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

7. Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge ett klagomål till Datatilsynet om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar kontaktinformation till Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

1Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG. I artikel 13.1 framgår det att den personuppgiftsansvarige ska ge den registrerade en rad upp-gifter när personuppgifter samlas in från den registrerade.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev