Terms - Gorenje

10 års motorgaranti

Allmänna garantivillkor för tvättmaskiner med PowerDrive växelriktare

För extra säkerhet och skydd för din nya tvättmaskin kan du förutom den lagstadgade garantin även utnyttja den extra 10-åriga garantin för PowerDrive växelriktare under de villkor som anges nedan. Anspråk gentemot din återförsäljare baserat på köpekontraktet förblir opåverkade.

 • Garantivillkoren gäller PowerDrive växelriktare i tvättmaskiner som köpts och används inom Sverige.

 • Denna garanti gäller endast PowerDrive växelriktare. Inom garantin ska defekter som är ett resultat av materialdefekter och/eller fabriksfel elimineras.

 • Garantin omfattar inte arbetskostnaderna och reseutlägg för den auktoriserade servicepersonalen. Dessa kostnader debiteras enligt den prislista som gäller vid tidpunkten då garantin tas i anspråk.

 • För att få garanticertifikatet måste användaren registrera apparaten på webbsidan gorenje.se/10-aars-motorgaranti. Registreringen måste utföras inom åtta veckor efter att fakturan utställts. Om användaren inte har tillgång till internet kan registreringen även göras genom att kontakta oss på telefon 040-10 72 60, tryck 1 för kundservice. Genom att registrera produkten godkänner användaren att dennes uppgifter sparas. Efter att registreringen är fullförd måste garanticertifikatet skrivas ut. Tillsammans med inköpsbeviset utgör det grunden för att göra garantianspråk. Om motorn blir defekt under garantiperioden måste konsumenten använda garanticertifikatet och fakturan vid kontakt med auktoriserad serviceleverantör.

 • Garantin upphör att gälla om defekten på PowerDrive växelriktare uppstår på grund av följande:
  - Underlåtenhet att beakta bruksanvisningen.
  - Reparationer har utförts av obehöriga personer.
  - Komponenter som inte är originalprodukter har byggts in i apparaten.
  - Felaktig hantering av produkten.
  - Skador som orsakats av mekaniska stötar som orsakats av användaren eller tredje person.
  - Force majeure (översvämning, blixtnedslag, brand osv.).
  - Användning av apparaten i kommersiellt syfte.

 • Efter reparation eller byte av PowerDrive växelriktare blir delarna som bytts ut vår egendom.

 • Tjänster som utförs inom ramen för denna garanti förlänger eller förnyar inte garantin och påverkar inte den allmänna garantiperioden som gäller apparaten i sin helhet. Alla andra anspråk utesluts av dessa villkor.